7. toukokuuta 2018

SOSIAALINEN MEDIA: OPPIMISTEHTÄVÄ 1b - Yritykset ja organisaatiot

Monet yritykset käyttävät sosiaalista media apunaan esimerkiksi markkinoinnin kohdentamisessa juuri oikealla kohderyhmälle. Valitsin tehtävänannon mukaisesti tarkastelun kohteeksi kolme erilaista yritystä, jotka kaikki toimivat sosiaalisessa mediassa, mutta käyttäen apuna erilaisia toimintatapoja.

Jokaisella valitsemistani yrityksistä on merkittävä rooli osana sosiaalista mediaa. Kaikki ovat aktiivisia - toiset enemmän, toiset vähemmän. Osa yrityksissä julkaisee päivityksiä päivittäin, toisille on tärkeää julkaista silloin tällöin tärkeäksi osoittautunutta materiaalia.

Päivittäistavarakauppaan sijoittuvan suuremman yrityksen sosiaalisen median käyttö on selkeästi hillitympää ja sillä on selkeät tavoitteet. Julkaisuja ei tule kovin useaan, mutta on nähtävissä, että julkaisut ovat selkeästi ajoitetut ja loppuun asti ajateltu. Facebookin käyttö on kaikkein yleisintä, mutta myös Instagramissa on useita julkaisuja. Sen käyttö on kuitenkin huomattavasti vähäisempää kuin Facebookin. LinkedIn:ssä on keskitytty enemmän jakamaan tietoa työstä, jota yrityksessä tehdään. Siellä on esimerkiksi videoita, joissa yrityksen työntekijät kertovat työstään. Lisäksi LinkedIn:ssä on nähtävillä avoimia työpaikkoja. Julkaisujen väli on verrattavissa Instagramiin, sillä niitä tulee harvoin. Yritys on selkeästi keskittynyt suosituimpaan ja mielestäni helppokäyttöisimpään sovellukseen.

Kyseisen yrityksen eri myymälät ovat avanneet myös omia Facebook -sivuja tiuhaan tahtiin. Sivujen laatu ja julkaisujen määrä vaihtelevat paljon. Olen jo hieman pidempään seurannut erään myymälän Facebook -päivityksiä, jotka ovat inspiroivia ja tuovat kaupan arjen lähelle asiakasta. He ovat käyttäneet hyödykseen esimerkiksi live-videoita. Vaikka korkeammalla yrityksen taholla viestintä ei ole kovin värittynyttä, on asiakkaan helppo päästä lähelle päivittäistavarakaupan arkea myymälöistä käsin tapahtuvan viestinnän ja markkinoinnin avulla.

Toiseksi yritykseksi valitsin sisustusalan yrityksen. Yritys toimii edellisen tavoin jokaisessa valitsemassani sosiaalisen median kanavassa, eli Facebookissa, Instagramissa ja LinkedIn:ssä. LinkedIn:n käyttö on hyvin vähäistä ja siellä on tuotu esiin esimerkiksi avoimia työpaikkoja. Facebookissa julkaisut ovat ajankohtaisia ja selkeästi markkinoinnin tarkoituksiin tehtyjä, sillä suurimmassa osassa on hinnat esillä tai linkki verkkosivuille. Julkaisut ovat mielenkiintoisia ja niihin on tuotu mukaan erilaisia elementtejä, esimerkiksi kuvia ja videoita on käytetty hyvin osana julkaisuja. Instagram on mielestäni paras sosiaalisen median kanava kyseiselle yritykselle. Jo nyt tehdyt julkaisut ovat monipuolisia, joissa on mukana kauniit kuvat. Sisustus-alalla liikuttaessa kuvilla onkin painava merkitys asiakkaasta riippumatta. Instagramissa on Facebookin tavoin tuotu esille myös hintoja.

Kolmannen valitsemani yrityksen toimiala on täysin eri kuin aiempien. Yritys on mielestäni onnistunut erilaisten sovellusten käytössä loistavasti. Mukana on paljon kuvia ja videoita, asiakkailta kysytään mielipiteitä ja ne otetaan hyvin huomioon. Myös kommentteihin vastataan ripeästi! Yrityksellä on eri toimipisteitä, joista jokainen on mukana Facebookissa sekä Instagramissa omalla tunnuksella. Toimipisteiden välillä on kuitenkin selkeästi nähtävissä eroja siinä, millaisia ja miten usein julkaisuja tehdään. Sekä Facebook että Instagram ovat molemmat keskittyneet asiakkaan palvelemiseen. Julkaisut koostuvat niin aikataulujen muutosten ilmoittamisesta kuin uusien palveluiden markkinoinnistakin. Lisäksi sivuilla on paljon videoita, joissa on kuvattu yrityksen toimintaa keskellä arkea. LinkedIn:ssä yritys ei ole lainkaan aktiivinen, johon luulen olevan syynä yrityksen pienempi koko verrattuna kahteen aiemmin kuvailtuun yritykseen.

Vertailtaessa edellä kuvailtuja kolmea eri yritystä, on niillä paljon samanlaisia piirteitä, mutta jokaisella on myös omanlaisia piirteitä. Sosiaalinen media on koettu helpoksi tavaksi lähestyä asiakasta ja sitä käytetään paljon markkinoinnin keinona. Potentiaalisen asiakkaan kiinnostus halutaan herättää mielenkiintoisilla julkaisuilla, jotka sisältävät esimerkiksi tarjouksia tai arvontoja. LinkedIn:n käytössä oli nähtävissä eniten eroja, etenkin kun yrityksen koko muuttui pienemmäksi.

Kaiken kaikkiaan jokainen yritys on osannut ottaa käyttöön sosiaalisen median erilaiset keinot. Jokaisen osalta on nähtävissä vahva osaaminen siinä, millaista tietoa pitää jakaa asiakkaiden nähtäville. Myös kuvien ja videoiden yhdistäminen hyvin muotoiltuun tekstiin on hyvin hallussa. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti